Монтаж на армокаракаса на купола на VІ енергоблок.

 
 
 
 

Предстоящи събития

Публикация на поканата за свикване на Извънредно ОСА

на 02.03.2017г.  в Търговски регистър.

 

На 02.03.2017г. от 10:30 часа, Съветът на директорите на  

"Заводски строежи - Козлодуй"АД,

свиква Извънредно Общо събрание на акционерите:

- Дневен ред;

- Материали;

- Покана за извънредно ОСА;

- Протокол на СД за свикване на извънредно ОСА.

 

Извънредно общо събрание на акционерите на "Заводски строежи - Козлодуй"АД

Публикация на поканата за свикване на извънредно ОСА в търговски регистър

- Дневен ред за извънредното ОСА за 18.11.2016г.

/02.12.2016г./

-  Писмени материали  по дневния ред за ИОСА

Покана за извънредното ОСА на "Заводски строежи -

Козлодуй"АД, насрочено за 18.11.2016г.

Протокол от заседание на СД за свикване на ИОСА

 

Протокл от проведеното на 14.06.2016г. редовно Общо събрание на акционерите на "Заводски строежи - Козлодуй"АД"

 

Становище на СД

Търгово предложение

 

Публикация на поканата за свикване на ОСА в търговския регистър

 

Уведомление на основание разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК

 

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите за 14.06.2016г. и материалите за ОСА.

 

- Дневен ред за ОСА - 14.06.2016г.

- Годишен доклад за дейността

- Междинен отчет за 1-во тримесечие на 2016г.

- Доклад на одитен комитет

- Доклад на ДВИ

- Одиторски доклад

- Годишен финансов отчет за 2015г.

- Покана за ОСА

- Доклад на СД относно политиката на възнагражденията

- Протокол на СД за свикване на ОСА

- Декларация

- Писмени материали ОСА 16

- Образец на пълномощно за ОСА

 

 

Протокол на мандатна комисия за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "Заводски строежи - Козлодуй"АД - 28.09.2015г.

 

Документи от предходни събития

Документи

 

1. Декларация за корпоративно управление

2. Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията

3. Счетоводна политика за 2017г.

4. Форми на финансови отчети на КФН

5. Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

6. Одиторски доклад

7. Одитиран годишен финансов отчет за 2016г.

8. Декларация от отговорните лица

9. Годишен доклад за дейността за 2016г.

 

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници на проведеното Извънредно ОСА на 02.03.2017г.
2. Пълномощно за представителство на акционер в ОСА.
3. Протокол на комисия по кворума за ОСА на 02.03.2017г.
4. Устав на Дружеството с отразените промени.
5. Протокол от извънредно заседание на ОСА на "Заводски строежи - Козлодуй"АД - 02.03.2017г.

 

1. Декларация от отговорните лица.

2. Допълнителна информация.

3. Информация съгласно чл.7 от регламент №596/2014г. на ЕС.

4. Форми на финасови отчети на КФН.

5. Финансов отчет по МСС.

6. Междинен доклад за дейността.

7. Вътрешна информация.

8. Счетоводна политика.

 

Протокол от извънредното общо събрание на акционерите на "Заводски строежи - Козлодуй"АД, проведено на 02.12.2016г.

Протокол на мандатна комисия за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите - 18.11.2016г.

1. Декларация от отговорните лица

2. Допълнителна информация

3. Информация съгласно чл. 7 от регламент № 596/ 2014 на ЕС

4. Форми на финансови отчети на КФН за 3 то тримесечие на 2016г.

5. Междинен доклад за дейността

6. Финансов отчет за 3 то тримесечие на 2016г.

7. Вътрешна информация

 

1. Междинен финансов отчет за 2 ро тримесечие на 2016г.

2. Междинен финансов отчет за 2 ро тримесечие на 2016г.

3. Междинен доклад за дейността за второто тримесечие на 2016г.

4. Деклереция от отговорните лица

5. Приложение 9

6. Допълнителна информация

7. Счетоводна политика

 

Писмо-уведомление

 

1. Декларация

2. Допълнителна информация към междинния финансов отчет за дейността на Заводски строежи - козлодуй АД за 1-во тримесечие на 2016г.

3. Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2016г.

4. Междинен доклад за дейността на Заводски строежи - Козлодуй АД през първото тримесечие на 2016г.

5. Междинен финансов отчет за 1- во тримисечие на 2016г.

6. Информация изготвена във връзка с изискванията на Наредба № 2 на КФН

7. Счетоводна политика

 

Обява за отдаване под наем на недвижими имоти

Обява за продажба на превозни средства

 

1. Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията

2. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

 

1. Одиторски доклад

2. Счетоводна политика

3. Декларация от отговорните лица

4. Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

5. Протокол № 18 на СД

6. Протокол № 19 на СД

 

Годишен финансов отчет за 2015г. GFO

Годишен финансов отчет за 2015г. KFN

Годишен доклад за дейността съгласно приложение №10 от Наредба №2

 

Уведомление на основание разпоредбата на чл. 151, ал.4 от ЗППЦК

 

Уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК

Уведомление Риск Инженеринг

Уведомление Веспер Аркс

 

Тримесечен отчет на  "Заводски строежи - Козлодуй"АД за 4 - то тримесечие на 2015г.

 

1. Декларация от отговорните лица

2. Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2015г.

3. Форми на финансови отчети на КФН

4. Междинен доклад за дейността

5. Финансов отчет по МСС

6. Вътрешна информация

7. Счетоводна политика

 

Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК

 

Тримесечен отчет на  "Заводски строежи - Козлодуй"АД за 3 - то тримесечие на 2015г.

 

1. Декларация от отговорните лица

2. Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2015г.

3. Форми на финансови отчети на КФН

4. Междинен доклад за дейността

5. Финансов отчет по МСС

6. Вътрешна информация

7. Счетоводна политика

 

Тримесечен отчет на  "Заводски строежи - Козлодуй"АД за 2 - то тримесечие на 2015г.

 

1. Декларация от отговорните лица

2. Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2015г.

3. Форми на финансови отчети на КФН

4. Междинен доклад за дейността

5. Финансов отчет по МСС

6. Вътрешна информация

7. Счетоводна политика

 

Тримесечен отчет на  "Заводски строежи - Козлодуй"АД за 1 - во тримесечие на 2015г.

 

1. Декларация от отговорните лица

2. Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2015г.

3. Форми на финансови отчети на КФН

4. Междинен доклад за дейността

5. Финансов отчет по МСС

6. Вътрешна информация

7. Счетоводна политика

 

 

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Одиторски доклад

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Декларации от отговорните лица

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени

от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление

“Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията 

Протокол №8 на СД

Протокол №9 на СД

 

Mеждинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014г.

Mеждинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014г

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността за-4 то тримасачие на 2014г.

Декларации от отговорните лица 

 

Mеждинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014г.

Mеждинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014г

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността за-3 то тримасачие на 2014г.

Декларации от отговорните лица 

 

Междинен финансов отчет 2-во тримесечие 2014г.

Междинен доклад за дейността 2-ро тримесечие 2014г.

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Счетоводна политика за 2014г.

Декларация от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет 1-во тримесечие 2014

Счетоводна политика 2014

Междинен доклад

Допълнителна информация

КФН

Приложение 9

Декларация